Jumat, 21 Januari 2011

Doa untuk tgl 22 Jan 2011/17 Saf 1432

Allohumma sholli 'ala

hamday yuhafi

robbana taqobbal

allohummag firlana

allohumma inni as aluka huda tuqo afaf gina

allohumma musorrif qulub sorrif qulubana ala to atika

auzu billahi min jahdil balai wa darkis syaqoi wa suil qodoi wa syamatatil a'dai

allohumma inni auzu bika min syarri ma

allohumma -~~- min syarril qulub

allohumma alhimni rusydi wa a'izni min sarri nafsi

inna nasaluka afiata

asaluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka waj al hubbaka ahabba ilaina min nafsi

asaluka khoir kullahu

robbana atina min ladunka rohmah wahayi' lana min amrina rosyada

allohummaj al nurol lana

la tuzi' qulubana hablana ladunka wahab

afrig sobron tsabbit aqdamana unsur min qoumil kafir

ij al lana muslimina laka zurriati ummata muslim laka

j al ziyadat ilmi barkat rizki taubatan qobla

ij alna muqima sholati min zurriyati& taqobbal du'ai

inni asaluka rohmat min indika tahdi biha qolbi & tajma' biha syamli & taruddu bihal fitnata anni

aslih li dunya lati fiha ma'asyi, akhiroti ma'adi, ij al hayata ziyadat li fi kulli khair wa maut rohat min syar

la yugfiru zunuba illa anta, fagfirli magfiroh min indika warhamna innaka gofur rohim

auzu bika min munkarot akhlaq amal ahwa'.